EBİLSAD Bölgemizde faaliyet gösteren Bilişim Sanayicileri, Kurum ve kuruluşlar ile Bilişim Uzmanları arasında, birlik ve dayanışma yaratmak, hizmet verdikleri alanlarda büyümelerini sağlamak, menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak için kurulmuş sektör derneğidir.
EGE BİLİŞİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Üyelik Koşulları

EBİLSAD üyeliği;
 1. Bilişim Sanayicileri: Bilişim alanında faaliyet gösteren tüzel kimliğe sahip firmalar
 2. Kurum ve Kuruluşlar: Bilişim dışında farklı sektörlerde hizmet ve ürün üreten tüzel kimliğe sahip kurum ve kuruluşlar.
 3. Bilişim Uzmanları: Akademik alanda ve Bilişim sektöründe çalışan Doktor, Yüksek Mühendis, Mühendis, Analist, Danışman,  Uzman, Programcı, Teknik Servis, Eğitmen olarak görev yapan bilişim uzmanları.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ:
 1. Tüzüğün 2.maddesindeki tanıma uygun amacı olan veya bu alanda faaliyet gösteren tüzel kişilikler veya bu kuruluşlarda görevli gerçek şahıslar ile kurum ve kuruluşlar olup;
  Fiil ehliyetine sahip ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul etmek ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşımak şarttır.
 2. Yazılı biçimde başvurarak dernek amacını benimsediğini belirtmek ve Genel Kurul toplantılarında karara bağlanan, üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcunu ödemeyi taahhüt etmek gereklidir.
 3. Üyeler, dernek tüzüğüne ve İş ahlakı ilkelerine uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
 4. Derneğe üye olmak isteyenler 2 üyenin imzalarını havi giriş beyannamesini doldurarak müracaatta bulunacaktır.
 5. Derneğin üyesi olan bir tüzel kişi üyeden, en fazla, aynı tüzel kişiliğin temsilcisi haricinde 2 gerçek kişi üye daha alınabilir.
 6. Daha önce yazılı olarak beyan ederek ayrılmış üyenin tekrar üyelik talebi, yazılı olarak alındıktan sonra, Yönetim Kurulu kararı ile onanır.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Üyelik için müracaat edenlerin dileklerini kabul edip etmemek Yönetim Kuruluna aittir. İsteğin reddi halinde Yönetim Kurulu gerekçe göstermekte yükümlü değildir. Asil üyeler dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerinde eşit haklara sahiptir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.