EBİLSAD Bölgemizde faaliyet gösteren Bilişim Sanayicileri, Kurum ve kuruluşlar ile Bilişim Uzmanları arasında, birlik ve dayanışma yaratmak, hizmet verdikleri alanlarda büyümelerini sağlamak, menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak için kurulmuş sektör derneğidir.
EGE BİLİŞİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu, derneğin en üst danışma organıdır.

Danışma kurulu, derneğin kurucu ve onursal başkanı, görev yapmış yönetim kurulu başkanları, görev yapmakta olan yönetim kurulu, denetim kurulu ve etik kurul üyelerinin oluşturduğu sürekli üyeler ile mesleki alanda bilgileri ve deneyimleri ile temayüz eden dernek asil ve onur üyeleri, mesleğin gelişimine belirgin katkıları olmuş ya da olabilecek kişiler ve kurumların temsilcileri arasından yönetim kurulu tarafından seçilen çağrılı 11 üyeden oluşur.

Danışma kurulu, ilk toplantısında bir başkan seçer.

Danışma kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kez, yönetim kurulunun isteği üzerine gerektiğinde toplanır; toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile danışma niteliğinde kararlar alarak Yönetim kuruluna bildirir. Danışma Kurulu, seçimli genel kuruldan sonra üç ay içinde, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan çalışma programını görüşmek üzere ilk toplantısını yapar.

Danışma kurulunun başlıca görevleri şunlardır:
  1. İç Denetim mesleğinin gelişmesini ve sorunlarını gözden geçirmek, bu konuda uzun vadeli önlemleri belirleyerek tavsiye etmek,
  2. Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi bakımından stratejiler belirlemek ve bunları tavsiye etmek,
  3. Derneğin çalışmalarını amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinlikler bakımından değerlendirmek ve gerekli önlemleri tavsiye etmek.
  4. Derneğin amaç ve çalışma konuları, çalışma biçimi ile ilgili Yönetim Kurulu’na öneri ve dileklerde bulunmak,
  5. Derneğin yürütme birimi, çalışma komiteleri ve uzmanlık gruplarının talep ettiği konularda görüş ve önerileri ile tavsiyede bulunmak,
  6. Derneğin tüzük ve yönetmelikleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde görüş ve önerilerini sunmak,
  7. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un talep ettiği konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.